INFORMACE O PŘÍSTUPU K UDRŽITELNOSTI V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

1. Úvod

Cílem tohoto dokumentu je transparentně informovat zájemce o služby společnosti CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o., IČO: 25943081, jako investičního zprostředkovatele a samostatného zprostředkovatele pojištění (dále jen „Společnost“) nebo zákazníky Společnosti o přístupu Společnosti k otázkám udržitelnosti v oblasti finančních služeb, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení SFDR“).

Nařízení SFDR stanoví harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům.

Společnost je dle definic uvedených v Nařízení SFDR finančním poradcem (tj. poskytovatelem investičního poradenství a poradenství při distribuci rezervotvorného životního pojištění), a proto na ní určité povinnosti stanovené Nařízením SFDR dopadají.

 

2. Výklad některých pojmů

udržitelnou investicí“ investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů;

rizikem týkajícím se udržitelnosti“ událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice;

faktory udržitelnosti“ environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

3. Investiční poradenství

Společnost je investičním zprostředkovatelem poskytujícím investiční poradenství, a je tak povinna zveřejnit na svých internetových stránkách informace:

 1. O svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do jejího investičního poradenství
  Rizika týkající se udržitelnosti, tj. možné negativní dopady konkrétních jevů v oblasti životního prostředí, sociálních záruk nebo správy a řízení společností (corporate governance) na hodnotu investice, jsou zohledňována již v investičních rozhodnutích na stráně tvůrců investičních nástrojů. 1 O výsledku posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost doporučovaného investičního nástroje je Společnost schopna zákazníka informovat až v rámci poskytování investičního poradenství. Pracovníci Společnosti zohledňují rizika týkající se udržitelnosti společně s dalšími riziky (tržní riziko, úvěrové riziko aj.) v poradenském procesu, a to vždy ve vztahu ke konkrétním potřebám a požadavkům zákazníka, včetně preferencí zákazníka týkajících se udržitelnosti.Obecně a předem lze zákazníky pouze informovat o tom, že návratnost jakékoliv investice může být negativně ovlivněna také událostí nebo situací v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení.
 2. O tom, zda ve svém investičním poradenství zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti
  Společnost uveřejňuje tyto informace prostřednictvím vyhrazeného oddílu webových stránek https://www.czechinsurance.cz/udrzitelnost.

4. Distribuce rezervotvorného pojištění

Společnost je samostatným zprostředkovatelem pojištění poskytujícím poradenství při distribuci rezervotvorného (životního) pojištění, a je tak povinna zveřejnit na svých internetových stránkách následující informace:

 1. O svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do jejího pojišťovacího poradenství Rizika týkající se udržitelnosti, tj. možné negativní dopady konkrétních jevů v oblasti životního prostředí, sociálních záruk nebo správy a řízení společností (corporate governance) na hodnotu investice, jsou zohledňována již v investičních rozhodnutích na stráně tvůrců pojistných produktů.

  Tvůrci zpravidla uplatňují tzv. negativní a pozitivní screening. Prostřednictvím negativního screeningu mohou být vyloučeny společnosti, které podnikají v kontroverzních oborech či společnosti, které vážně porušují významné nadnárodní nebo národní předpisy, zásady či pravidla. Pozitivní screening naopak přispívá k tomu, že prostřednictvím nabízených investičních nástrojů či produktů je investováno do společností, které jsou z hlediska faktorů udržitelnosti např. v průměru lepší než ostatní subjekty ve svém odvětví, splňují některý z obecně uznávaných benchmarků apod.

  O výsledku posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost finančního produktu tvořícího rezervotvornou složku doporučovaného pojistného produktu je Společnost schopna zákazníka informovat až v rámci poskytování pojišťovacího poradenství. Pracovníci Společnosti zohledňují rizika týkající se udržitelnosti společně s dalšími riziky (tržní riziko, úvěrové riziko aj.) v poradenském procesu, a to vždy ve vztahu ke konkrétním potřebám a požadavkům zákazníka, včetně preferencí zákazníka týkajících se udržitelnosti.

  Obecně a předem lze zákazníky pouze informovat o tom, že návratnost jakékoliv investice může být negativně ovlivněna také událostí nebo situací v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení.

 2. Zda ve svém pojišťovacím poradenství zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti Společnost uveřejňuje tyto informace prostřednictvím vyhrazeného oddílu webových stránek https://www.czechinsurance.cz/udrzitelnost.

5. Střet zájmů

Společnost se při zprostředkování pojištění a poskytování investičního poradenství řídí pravidly pro zjišťování a řízení střetu zájmů. Cílem pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění a poskytování investičního poradenství efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků, včetně jejich případných preferencí týkajících se udržitelnosti. Podrobnější informace o pravidlech řízení střetu zájmů jsou uvedeny zde https://www.czechinsurance.cz/udrzitelnost.

6. Zásady odměňování

Společnost je dle Nařízení SFDR povinna zahrnout do svých zásad odměňování informace o tom, jak jsou tyto zásady konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, a tyto informace zveřejnit na svých internetových stránkách. Tuto povinnost plní Společnost prostřednictvím tohoto dokumentu.

Zásady odměňování Společnosti jsou konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, jelikož při poskytování služeb zákazníkům žádným způsobem nemotivují pracovníky Společnosti k nadměrnému podstupování rizik ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti.

Dne 15. 6. 2024

20 let zkušeností

V pojišťovnictví se pohybujeme více než 20 let. Jsme tým zkušených expertů.

Klient na prvním místě

Spokojenost našich klientů je pro nás alfou a omegou. Děláme maximum, co je v našich silách.

Rychlost a transparentnost

Jednáme rychle. Ušijeme vám pojištění na míru obratem, jasně a přehledně.

Spolehlivost a zodpovědnost

To, na čem se dohodneme, platí. Za svými slovy si stojíme.

 • medallion
 • medallion
 • medallion
 • medallion
 • medallion
 • medallion
 • medallion