Prohlášení o nezohledňování nepříznivých dopadů pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti

Společnost CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o., IČO: 25943081 (dále jen „Společnost“), v souladu s čl. 4 odst. 5 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení SFDR“) a v souladu s čl. 13 odst. 1 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288, tímto prohlašuje, že ve svém pojišťovacím poradenství nezohledňuje žádné nepřiznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Odůvodnění
Společnost jako samostatný zprostředkovatel pojištění (distributor pojištění) zařazuje do své nabídky pojistné produkty v rozsahu, v jakém je oprávněna k jejich distribuci (na základě rozsahu svého oprávnění a smluvního ujednání s pojišťovnou), přičemž s ohledem na svou velikost, personální a technické vybavení a omezené informace poskytované pojišťovnami související s udržitelností (mj. informací o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti) dle nařízení SFDR, neuplatňuje žádné politiky pro identifikaci a prioritizaci nepřiznivých
dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (tj. na environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství).

Do distribuce pojistných produktů se promítají politiky, které jsou zpravidla uplatňované již na straně pojišťoven. Podrobnější informace lze vyhledat na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven.

V případě požadavku zákazníka na sdělení, zdali jeho investiční rozhodnutí může mít nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, ověří Společnost tuto skutečnost u příslušných pojišťoven, jejichž produkty jsou výsledkem pojišťovacího poradenství Společnosti a o výsledku informuje zákazníka.

Společnost se zavazuje svůj přístup pravidelně přehodnocovat, a to zejména s ohledem na dostupnost a přesnost informací poskytovaných pojišťovnami, a to nejméně jednou ročně, vždy nejpozději k 31. 3.

Dne 15. 6. 2024

20 let zkušeností

V pojišťovnictví se pohybujeme více než 20 let. Jsme tým zkušených expertů.

Klient na prvním místě

Spokojenost našich klientů je pro nás alfou a omegou. Děláme maximum, co je v našich silách.

Rychlost a transparentnost

Jednáme rychle. Ušijeme vám pojištění na míru obratem, jasně a přehledně.

Spolehlivost a zodpovědnost

To, na čem se dohodneme, platí. Za svými slovy si stojíme.

  • medallion
  • medallion
  • medallion
  • medallion
  • medallion
  • medallion
  • medallion